OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MV.

1. Vi er den dataansvarlige

Hvordan kontakter du os:

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er følgende:

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal

Advokatpartnerselskab cvr.nr. 35868070

Torvet 9

4800 Nykøbing F

tlf. 88778877

mail: info@BBFadvokater.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger som led i vores arbejde som advokater, typisk fordi du har bedt os om at varetage dine interesser til opfyldelse af en retlig forpligtelse eller til gennemførelse af en kontrakt f.eks. vedrørende køb af bolig eller oprettelse af et testamente.

Du kan også være modpart i en sag, f.eks. fordi du skylder penge eller har en tvist med vores kunde.

Vi kan også have brug for at kontakte dig, uden at du er part i en sag; f.eks. fordi du er vidne, eller fordi du er kontaktperson for en virksomhed.

En række sager behandler vi som udpeget af retten bl.a. som kurator, bobestyrer eller medhjælper i gældssaneringssager. Her behandler vi personoplysninger fra f.eks. den konkursramte, afdøde, arvinger, efterlevede ægtefælle eller ansøger om gældssanering og dennes samlever/ægtefælle.

Vi beskriver dette nærmere i din ordrebekræftelse eller i vores henvendelse til dig.

Ud fra sagens karakter og din rolle f.eks. hvis du er en biperson, vil vi i visse situationer ikke orientere dig yderligere.

Vi kan have behov for at behandle personfølsomme oplysninger, som vi har modtaget fra dig eller andre.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personfølsomme følger af:

Vi kan behandle dine data i kraft af den kontrakt vi har indgået. Eksempelvis skal vi bruge dit cpr.nr. i en række situationer for at registrere dine eller andres rettigheder f.eks. i forbindelse med tinglysning og registrering af fremtidsfuldmagter og testamenter.

Vi kan derudover behandle dine data i kraft af den bemyndigelse, vi har fået fra Skifteretten som kurator, medhjælper i gældssaneringssagen eller bobestyrer.

Derudover behandler vi dine data, fordi dette er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger f.eks. navn, adresse, telefonnummer og mailadresse samt cpr.nr.

Endvidere behandler vi følgende følsomme personoplysninger: Helbredsmæssige forhold, f.eks. i forbindelse med erstatningssager, familieretssager, gældssaneringer.

Fagforeningsmæssige tilhørsforhold f.eks. i forbindelse med gældssaneringssager

Oplysninger om straffedomme i forbindelse med varetagelse af hvervet som forsvarer.

Særligt om behandling af straffesager:

I de sagsakter vi modtager som forsvarer eller bistandsadvokat indgår en række personoplysninger f.eks. om vidner, øvrige tiltalte og forurettede. Disse oplysninger behandler vi, mens sagen verserer. Oplysningerne videregives ikke. Ved sagens afslutning slettes disse oplysninger.

Henset til sagens karakter, og ud fra en konkret risikovurdering, sker der ikke særskilt under-retning til de berørte personer om behandlingen.

Modtager eller kategorier af modtager:

Vi videregiver eller overlader f.eks. dine personoplysninger til følgende modtagere: Offentlige myndigheder, øvrige parter i din sag f.eks. din modpart og dennes advokat eller dine kreditorer.

Vi beskriver dette nærmere i din ordrebekræftelse eller i vores henvendelse til dig.​

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine oplysninger stammer fra dig, offentligt tilgængelige kilder, offentlige myndigheder samt de personer, der er parter i din sag.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er nødvendigt, herefter vil oplysningerne blive slettet.

Vi kan, efter en konkret vurdering, have behov for at opbevare dine personoplysninger i op til 10 år, fra vi har afsluttet sagen af hensyn til vores mulighed for at varetage vore interesser i tilfælde af en senere tvist.

Såfremt du har afgivet ID oplysninger i henhold til hvidvaskreglerne, vil disse blive slettet 5 år efter transaktionens gennemførelse eller 5 år efter klientforholdets ophør.

5. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage

Hvis vi behandler dine oplysninger på grundlag af et samtykke fra dig, - hvilket normalt ikke er tilfældet - kan du trække dit samtykke tilbage.

Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke, og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Du har ret til at få begrænset behandling, hvor vi fremover kun behandler oplysninger, bortset fra opbevaring, med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har ret til at indgive klage til datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk​​

Skriv til os

Udfyld denne kontaktformular, så vil en af vores advokater kontakte dig snarest muligt​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal​

Find os​

Nykøbing Falster

Vordingborg

Stege

Næstved

Præstø​

Kontakt os​

​Telefon: +45 8877 8877

E-mail: info@BBFadvokater.dk

CVR: 35868070

Vi er medlem af

              daa_logo_2016_50mm       dfa_logo_rgb       logo_laf_sort       advokat_4425       det-gode-testamente_4428       trygt boskifte 1.pdf