fb-f-logo-blue-22​  linkedin-logo

Nye regler om pensionisters ret til helårsbeboelse af sommerhuse

Med vedtagelsen af lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af planloven m.fl. vil pensionister få ret til at anvende et sommerhus som helårsbolig efter blot et års ejertid, uanset om sommerhuset ligger i et sommerhusområde eller i landzone. Hidtil har pensionister først opnået denne ret efter 8 års ejertid.

Efter planlovens har følgende personer ret til at benytte et sommerhus som helårsbolig:

  • Personer, der er folkepensionister
  • Personer over 60 år, der oppebærer pension eller efterløn
  • Førtidspensionister i henhold til lov om social pension.


Ved flytning til eller fra Danmark har SKAT i et ny styresignal taget stilling til, hvorvidt en pensionist med sommerhus i Danmark er/bliver skattepligtig i Danmark. Afgørende er, om pensionisten har/bevarer bopæl i sommerhuset. Det nye styresignal er trådt i kraft pr. 15.6.2017:


Sommerhuse som bopæl

Et sommerhus statuerer som udgangspunkt ikke bopæl for en pensionist, der efter 1 års ejertid lovligt kan benytte sommerhuset som bolig hele året. Der statueres alene bopæl og dermed skattepligt, såfremt sommerhuset rent faktisk anvendes som bopæl.


Pensionister, der fraflytter Danmark

Ved afgørelsen af, hvorvidt sommerhuset statuerer bopæl for en pensionist, lægges der vægt på den pågældendes tidligere og/eller nuværende anvendelse.


Hvis sommerhuset rent faktisk har tjent som bolig for en person, anses bopælen for bevaret ved fraflytningen. Det har den konsekvens, at den pågældende skal afstå sit sommerhus i forbindelse med fraflytning, for at komme ud af fuld skattepligt.


Forbliver ægtefællen i Danmark og tager bolig i et sommerhus, udgør dette som udgangspunkt fortsat en bopæl her i landet for den ægtefælle, der fraflytter til udlandet.


Pensionister, der tilflytter Danmark

For at et sommerhus kan anses for en bopæl, lægges der i praksis vægt på sommerhusets anvendelse, ligesom det skal være egnet til helårsbeboelse. At sommerhuset efter planloven lovligt kan benyttes hele året tillægges ikke vægt.


Afgørelsen af, om et sommerhus er egnet som helårsbolig, træffes ud fra et konkret skøn, bl.a. under hensyn til sommerhusets opførelsesår, stand og størrelse.


Fritagelse for pålagt skattepligt efter hidtil gældende regler

Pensionister, der efter hidtil gældende regler er blevet anset for fuldt skattepligtige udelukkende som følge af planlovens regler om helårsbenyttelse af sommerhuse efter 8 års ejertid, kan anmode SKAT om at blive fritaget for fuld skattepligt.


I anmodningen skal det sandsynliggøres:

  • At pensionistens fulde skattepligt alene beror på planlovens regler for benyttelse af sommerhuse efter 8 års ejertid.
  • At sommerhuset gennem hele ejertiden alene har været anvendt til ferie eller fritidsformål for pensionisten og/eller dennes ægtefælle, og forsat alene anvendes til disse formål


Du er meget velkommen til at kontakte advokat Svend Brorsen eller advokat Annelise Hvid på tlf. 88 77 88 77 eller pr. mail: info@BBFadvokater.dk, hvis du har spørgsmål til dette. ​

Erhvervsrådgivning

​Vi varetager juridiske opgaver for en lang række af erhvervsvirksomheder.

Privatrådgivning

Hos Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal har vi en lang tradition for at rådgive private.

Tvangsauktioner

​Her kan du se alle de aktuelle tvangsauktioner vi har lige nu.

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal

Nykøbing Falster • Vordingborg • Stege • Næstved         |         Telefon: +45 8877 8877        |         E-mail: info@BBFadvokater.dk